ANBI logo

ANBI informatie

Informatie ANBI

1. Naam

Stichting Vrienden van Rubya

2. RSIN/Fiscaal nummer ANBI

807248496

3. Contactgegevens

Wattlaan 1
3553 GW Utrecht
Website: www.vriendenvanrubya.org

4. Bestuurssamenstelling

ANBI_logo1A.M. (Fons) Mathot, voorzitter
M. A. (Marijke) Kool-Geerdes, secretaris
W.J.M. (Wim) Mathot, penningmeester
J.F. (Erik) de Vries. lid
L. (Lamiek) Westerhof, lid

Bijna alle bestuursleden zijn ex-tropenartsen en hebben vroeger in Rubya Hospital gewerkt.

5. Beleidsplan

Vraag-gestuurde hulp in samenwerking met het Management Team van het districtsziekenhuis in Rubya (NW Tanzania) en de aan dit ziekenhuis verbonden opleidingsinstituut, het RHTI (Rubya Health Training Institute). Hier vinden opleidingen plaats voor verpleegkundigen, laboratorium medewerkers en hbo-dokters.

In 2013 is gestart met een Onderhoudsplan van alle gebouwen. Dit plan heeft een looptijd tot 2024. In goed overleg met het lokale management wordt jaarlijks een prioriteitenlijst opgesteld. Supervisie vanuit Nederland vindt plaats door bestuursleden en een bouwadviseur.
Daarnaast vinden nieuwe projecten plaats: de bouw van een dubbel stafhuis en uitbreiding van de eetzaal van RHTI.

Op persoonlijke basis het toekennen van studiebeurzen aan studenten en staf voor verdere educatie. Dit laatste op voorstel van het Management Team en de leiding van het RHTI.

6. Beloningenbeleid

Niet van toepassing. Het bestuur verricht haar taken onbezoldigd.

7. Doelstelling

De coördinatie van materiële hulpverlening ten bate van het Rubya Hospital in Tanzania, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Van 2002 tot 2012 heeft een renovatie van de ziekenhuisgebouwen plaats gevonden. Tevens is tussen 2008 en 2012, ter uitbreiding van de verpleegstersopleiding, een ‘Learning and Resource Centre’ gebouwd. Daarnaast vindt vanaf 2013 onderhoud van de gebouwen plaats. Stafleden en leerling-verpleegkundigen deden een beroep op studiebeurzen ter verdere ontplooiing van hun kwaliteiten.
Enkele grote, thans afgeronde projecten: de bouw van een nieuwe watertank voor de drinkwatervoorziening, volledige nieuwbouw van de preventie-kliniek, constructie van een deugdelijk waterzuiveringssysteem. Tevens vond ondersteuning plaats in de zin van medische apparatuur.

9. Financiële verantwoording

Jaarcijfers 2020
Ontvangsten
Diverse giften 38.200
Totaal 38.200
Uitgaven
Bijdragen aan hospitaal en school, incl. ondersteuning (studie etc.) 42.219
Overige kosten 500
Totaal 42.719
Saldo 4.519
Balans per 31 december 2020
Activa
Liquide middelen 69.141
Passiva
Nog te besteden 69.141
Jaarcijfers 2019
Ontvangsten
Diverse giften 29.910
Totaal 29.910
Uitgaven
Bijdragen aan hospitaal en school, incl. ondersteuning (studie etc.) 20.320
Overige kosten 200
Totaal 20.520
Saldo 9.390
Balans per 31 december 2019
Activa
Liquide middelen 73.660
Passiva
Nog te besteden 73.660
Jaarcijfers 2018
Ontvangsten
Diverse giften 48.967
Totaal 48.967
Uitgaven
Bijdragen aan hospitaal en school, incl. ondersteuning, studie etc. 22.123
Overige kosten 370
Totaal 22.493
Saldo 26.477
Balans per 31 december 2018
Activa
Liquide middelen 64.270
Passiva
Nog te besteden 64.270
Jaarcijfers 2017
Ontvangsten
Diverse giften 23.751
Totaal 23.751
Uitgaven
Bijdragen aan hospitaal en school incl. ondersteuning, studie en overige projectkosten 16.970
Overige kosten 465
Totaal 17.435
Saldo 6.316
Balans per 31 december 2017
Activa
Liquide middelen 37.793
Passiva
Nog te besteden 37.793
Jaarcijfers 2016
Ontvangsten
Diverse giften 52.176
Totaal 52.176
Uitgaven
Bijdragen aan hospitaal en school incl. ondersteuning, studie en overige projectkosten 47.103
Overige kosten 531
Totaal 47.634
Saldo 4.542
Balans per 31 december 2016
Activa
Liquide middelen 31.427
Passiva
Nog te besteden 31.427
Jaarcijfers 2015
Ontvangsten
Diverse giften 66.238
Rente 207
Totaal 66.445
Uitgaven
Bijdragen aan hospitaal en school, incl. ondersteuning, studie etc. 78.840
Overige kosten 447
Totaal 79.287
Saldo -12.842
Balans per 31 december 2015
Activa
Liquide middelen 26.885
Passiva
Nog te besteden 26.885

U kunt Stichting Vrienden van Rubya steunen door uw donatie over te maken op rekeningnummer NL66ABNA0624513211 ten name van Stichting Vrienden van Rubya.