ANBI informatie | Stichting Vrienden van Rubya - Word Vriebd van Rubya!

ANBI informatie

Informatie ANBI

ANBI_logo11. Naam
Stichting Vrienden van Rubya

2. RSIN/Fiscaal nummer ANBI
807248496

3. Contactgegevens
Wattlaan 1
3553 GW Utrecht
Website: www.vriendenvanrubya.org

4. Bestuurssamenstelling
A.M. (Fons) Mathot, voorzitter
M.A. (Marijke) Kool-Geerdes, secretaris
W.J.M. (Wim) Mathot, penningmeester
J.F. (Erik) de Vries. lid

Bijna alle bestuursleden zijn ex-tropenartsen en hebben vroeger in Rubya Hospital gewerkt.

5. Beleidsplan
Vraag-gestuurde hulp in samenwerking met het Management Team van het districtsziekenhuis in Rubya (NW Tanzania) en de aan dit ziekenhuis verbonden verpleegstersopleiding.
In 2013 is gestart met een Onderhoudsplan van alle gebouwen. Dit plan heeft een looptijd tot 2024. In goed overleg met het lokale management wordt jaarlijks een prioriteitenlijst opgesteld. Supervisie vanuit Nederland vindt plaats door bestuursleden en een bouwadviseur.
Daarnaast vinden nieuwe projecten plaats: de bouw van een watertank met solar pomp voor de watervoorziening; gedeeltelijke nieuwbouw en uitbreiding van de preventie-kliniek; constructie van een deugdelijk afwaterings- en rioleringssysteem; vernieuwing van de wasruimte en de wasmachines van het ziekenhuis.
Op persoonlijke basis het toekennen van studiebeurzen aan studenten en staf voor verdere educatie. Dit laatste op voorstel van het Management en de schoolleiding van Rubya.

6. Beloningenbeleid
Niet van toepassing. Het bestuur verricht haar taken onbezoldigd.

7. Doelstelling
De coördinatie van materiële hulpverlening ten bate van het Rubya Hospital in Tanzania, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Van 2002 tot 2012 heeft een renovatie van de ziekenhuisgebouwen plaats gevonden. Tevens is tussen 2008 en 2012, ter uitbreiding van de verpleegstersopleiding, een ‘Learning and Resource Centre’ gebouwd. Stafleden en leerling-verpleegkundigen deden een beroep op studiebeurzen ter verdere ontplooiing van hun kwaliteiten. Daarnaast zijn er boeken, leermiddelen, computers en ziekenhuis instrumentarium geschonken.

9. Financiële verantwoording

Jaarcijfers 2017

Ontvangsten

Diverse giften

23.751

Totaal

23.751

Uitgaven

Bijdragen aan hospitaal en school incl. ondersteuning, studie en overige projectkosten.

16.970

Overige kosten

465

Totaal

17.435

Saldo: 6.316

Balans per 31 december 2017
Activa
Liquide middelen: 37.793
Passiva
Nog te besteden: 37.793


Jaarcijfers 2016

Ontvangsten

Diverse giften

52.176

Rente

--

Totaal

52.176

Uitgaven

Bijdragen aan hospitaal en school incl. ondersteuning, studie en overige projectkosten.

47.103

Overige kosten

531

Totaal

47.634

Saldo: 4.542

Balans per 31 december 2016
Activa
Liquide middelen: 31.427
Passiva
Nog te besteden: 31.427


Jaarcijfers 2015

Ontvangsten

Diverse giften

66.238

Rente

207

Totaal

66.445

Uitgaven

Bijdragen aan Hospitaal en school
incl. ondersteuning, studie etc.

78.840

Overige kosten

447

Totaal

79.287

Saldo: 12.842

Balans per 31 december 2015
Activa
Liquide middelen: 26.885
Passiva
Nog te besteden: 26.885


U kunt Stichting Vrienden van Rubya steunen door uw donatie over te maken op rekeningnummer NL66ABNA0624513211 ten name van Stichting Vrienden van Rubya.